Medidas de vivenda da coalición Galicia en Común – Anova Mareas diante da crise do Covid 19

Por Anova IN o 18 de Abril de 2020 en Actualidade

A vivenda é un dereito. Unha necesidade vital inapelable. Precisamos dun espazo digno, axeitado no que acubillarnos, vivir e convivir, mesmo para confinarnos, coidarnos e preservar a saúde pública.

As propostas que desenvolvemos neste bloque están enfocadas a garantir que todos os galegos e galegas teñan a protección dun teito e, sobre todo, para que non o perdan por mor desta crise sanitaria.

Propostas:

1 | Exención do pago das rendas nas vivendas públicas propiedade do IGVS correspondentes aos meses de abril, maio e xuño de 2020.

2 | Extensión do Bono de Aluguer ao 100%, incluíndo gastos de comunidade, a todas as persoas que por causa da actual situación de crise non acceden a ingresos ou que os viron reducidos máis dun 75%.

3 | Desenvolvemento exprés por parte do IGVS dos programas modificados na Orden do MTA/336/2020 do Plan Estatal de Vivenda 2018-2020 para que os destinatarios obxecto das axudas poidan beneficiarse delas o antes posible.

A Xunta de Galicia, a través do IGVS, debe garantir as seguintes cuestións no desenvolvemento de ditos programas:

  • Solucións habitacionais para as mulleres víctimas de violencia machista a través da habilitación de vivenda de propiedade pública para esta fin ou, como alternativa, adicando vivenda de titularidade privada, aloxamento ou dotación residencial que polas súas condicións poida cumprir a función requerida. Cobertura telefónica gratuíta con estas saídas de emerxencia habitacional para mulleres que sofren maltrato en cuarentena polo coronavirus. Así mesmo, atenderase a este obxectivo coa dotación de capacidade aos Concellos para desenvolver o Programa de axuda ás víctimas de violencia de machista, persoas obxecto de desafiuzamento ou da súa vivenda habitual, persoas sen fogar e outras personas e familias especialmente vulnerables.
  • Solucións habitacionais para persoas e familias en situación de emerxencia que perderan a súa vivenda habitual a raíz da actual situación, ou que estean en situación de risco de perdela.
  • Garantir equipamentos suficientes de aloxamento e manutención para as persoas sen fogar e persoas e familias especialmente vulnerables.

4 | Proporcionar soporte xurídico e técnico aos concellos para a creación de Bolsas de vivendas de aluguer. O obxectivo é mobilizar con urxencia vivenda baleira como mecanismo áxil para dotar de recursos habitacionais ás persoas e familias vulnerables ante a falta de vivenda pública.

5 | Axudas directas a estudantes para o pago de aluguer de pisos e residencias universitarias, no período que dure o estado de alarma e ata final do presente curso académico. Destinado a estudantes cuxas familias non acceden a ingresos ou que os viron reducidos en máis dun 75% por causa da crise sanitaria.

6 | A Xunta de Galicia, a través do IGVS, debe exercer o dereito de tanteo e retracto daquelas vivendas sobre as que as entidades financieiras iniciaron proceso de lanzamento. O obxecto desta medida é evitar os desafiuzamentos e garantir a continuidade das persoas e familias nas súas residencias habituais, ben en réxime de aluguer social ou ben refinanciando a débeda.

7 | A Xunta de Galicia debe aumentar os activos da bolsa pública de vivienda mediante acordos de cesión e xestión coa SAREB, grandes tenedores e pequenos propietarios. Os acordos con estes últimos garantirán a cobranza de rendas e o mantemento e mellora dos inmobles.