Informe económico 2017

EXERCICIO 2017

INFORME EXPLICATIVO DO BALANCE

Rexémonos polo sistema de contabilidade de conta única, é dicir, que os ingresos e pagos feitos desde as contas das localidades (*) deben integrarse nun único balance anual da organización. Sen embargo, neste caso e dado que os movementos das mesmas foron na práctica inexistentes, os datos que facilitamos refírense ás contas nacionais.

En decembro de 2017 tivemos unha auditoría do Tribunal de Contas, a resultas da cal houbo que devolver parte da subvención de seguridade non utilizada durante o exercicio 2016 (período revisado) e anteriores.

No ano 2017 os ingresos da organización descansaron nas subvencións recibidas do estado en base á representación no Parlamento Español. Se ben as cotas da afiliación experimentaron unha recuperación a respecto do ano anterior, seguimos a ser excesivamente dependentes das subvencións recibidas por formar parte dun grupo parlamentar que legalmente é unha coalición de partidos.

Entre os pagos realizados salientamos:

a) O incremento en gastos de persoal a pesares de ter unha persoa menos contratada (pasamos de seis a cinco), debido ao pago de indemnizacións pola fin de contrato de tres persoas.

b) A devolución da subvención para seguridade recibida e non utilizada

c) Os gastos financeiros por devolución de recibos

d) O arranxo do local nacional (pintura, compra de mobles e material) e a contratación de servizos necesarios como o da súa limpeza e abastecemento de auga.

e) Os gastos de organización da III Asemblea Nacional e da celebración do 25 de xullo

f) A contratación do servizo de asistencia informática para o cambio da web.

(*) Na Coordinadora Nacional do 3 de marzo de 2018 acordouse a cancelación das contas locais, traspasando os seus saldos á conta nacional, co fin de facilitar un mellor control e xestión dos gastos locais debidamente documentados. Isto non significa que as localidades deixen de contar cun importe para afrontar os seus gastos (o 50% das cotas recadadas), senón que a súa xestión farase de xeito centralizado, tal e como estipulan os estatutos da organización.

BALANCE ECONÓMICO ANO 2017

1. FONTES DE FINANCIAMENTO

  • INGRESOS                                                                                                     398.302,23

2. DESTINO DOS FONDOS

  • ADQUISICIÓN DE BENS E SERVIZOS                                                           25.128,51
  • III ASEMBLEA NACIONAL                                                                                 1.652,71
  • DÍA DA PATRIA                                                                                                   5.155,80
  • GASTOS DE PERSOAL                                                                                  163.336,66
  • IMPOSTOS E DEVOLUCIÓNS Á AEAT                                                          32.874.78
  • GASTOS FINANCIEIROS                                                                                       735,55
  • OUTROS GASTOS (desprazamentos, representación política, etc.)        17.289,15

3. SALDOS CONTAS NACIONAIS ANOVA

SALDOS CONTAS NACIONAIS ANOVA AO 31/12/2016                                    292.047,16

SALDOS CONTAS NACIONAIS ANOVA AO 31/12/2017                                     444.176,23